"จัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ (ด้านปศุสัตว์) ครั้งที่ 19 ประจำปีงบประมาณ 2567"
=================
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567
นายสมพล ไวปัญญา ปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอคีรีรัฐนิคม จัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ (ด้านปศุสัตว์) ครั้งที่ 19 ประจำปีงบประมาณ 2567 เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรรายย่อยให้เติบโตอย่างยั่งยืน โดยการลดต้นทุนและเพิ่มรายได้ และส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้แนวทางการบรรลุเป้าหมายของเกษตรกรและของรัฐภายใต้โครงการฯ ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และชุดความรู้ในการจัดการ VRIO Model โดยมีกิจกรรมดังนี้
1 นำวัตถุดิบที่หาได้ง่าย ราคาถูก ในท้องถิ่นมาใช้เป็นอาหารสัตว์ โดยมีกรรมวิธีในการปรับปรุงคุณภาพก่อนนำไปใช้ประโยชน์
2.นำผลพลอยได้ในท้องถิ่น ราคาไม่แพง มาใช้เป็นวัตถุดิบในการผสมสูตรอาหารสัตว์ ลดต้นทุน
3.สาธิตการผสมสูตรอาหารสัตว์ลดต้นทุนสำหรับไก่ไข่โดยการใช้กากเนื้อในเมล็ดปาล์มน้ำมันเป็นแหล่งโปรตีน
   โดยการอบรมในครั้งนี้มีเกษตรกรเข้ารับการอบรม จำนวน 20 ราย
ณ ศาลาประชุมบ้านบางกา ตำบลกะเปา อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
#ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง
1
2
3
4