สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ถนนดอนนก  ตำบลตลาด  อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โทรศัพท์ 077-272900