#ประชุมการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมปศุสัตว์ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี รอบที่ 1/2567#
------------------------------------------------
 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567
นายสมพล ไวปัญญา ปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สุราษฎร์ธานี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สุราษฎร์ธานี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสุราษฎร์ธานี และหัวหน้าด่านกักกันสัตว์ท่าอากาศยานนานาชาติสมุย ได้นำเสนอผลการดำเนินการตามแผนงาน/โครงการ กิจกรรมที่สำคัญของแต่ละหน่วยงาน ในปีงบประมาณ 2567 โดยมี นายสัตวแพทย์ธนวัฒน์ พันธุ์สนิท ปศุสัตว์เขต 8 ในฐานะผู้ตรวจราชการกรมปศุสัตว์และคณะ ประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามแผนตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมปศุสัตว์ โดยมีวาระงานสำคัญคือ แจ้งแผนการดำเนินการตามนโยบาย/ข้อสั่งการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านปศุสัตว์ ติดตามผลการดำเนินการตามแผนงาน/โครงการ กิจกรรมที่สำคัญของกรมปศุสัตว์ ในปีงบประมาณ 2567 นิเทศงาน ติดตาม และซักซ้อมแนวทางการดำเนินโครงการ / กิจกรรมที่สำคัญ พร้อมรับฟังปัญหาและอุปสรรค และข้อเสนอในการพัฒนางานและองค์กร ทั้งนี้ มีหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย ปศุสัตว์อำเภอ และเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี และในช่วงบ่ายลงพื้นที่ดูงาน แปลงใหญ่ไก่พื้นเมือง ในพื้นที่ ตำบลคลองน้อย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อรับฟังผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะและหารือแนวทางการดำเนินงานร่วมกัน
#ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง#

980805

980809

980810

980811

980775