“ดำเนินการส่งเสบียงหญ้าแห้งเพื่อสนับสนุนกิจกรรมคลังเสบียงสัตว์ประจำตำบลปีงบประมาณ 2567”
***************
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567
นายสมพล ไวปัญญา ปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านนาเดิม ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สุราษฎร์ธานี ดำเนินการส่งเสบียงหญ้าแห้งเพื่อสนับสนุนกิจกรรมคลังเสบียงสัตว์ประจำตำบลปีงบประมาณ 2567 โดยมี นายสมยศ ณ นคร นายอำเภอบ้านนาเดิม และ นายธนชัย หนูไชยแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์ทวี เข้าร่วมรับมอบ ณ คลังเสบียงสัตว์ประจำตำบลทรัพย์ทวี อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี  จำนวน 250 ฟ่อน (5,000 กก.) เพื่อไว้ช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ได้ทันท่วงทีกรณีเกิดภัยพิบัติต่างๆ
#ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง
S 6742081
S 6742084
S 6742086