"ร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การสร้างแรงบันดาลใจในการปฏิบัติงาน โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ให้ประสบความสำเร็จ"
*******************
วันที่ 5-7 กุมภาพันธ์  2567 
นายสมพล ไวปัญญา ปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นายธำรงค์ สงชาติ เจ้าพนักงานสัตวบาล กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ เข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การสร้างแรงบันดาลใจในการปฏิบัติงาน โครงการธนาคารโค -กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ  ให้ประสบความสำเร็จ เพื่อสร้างทัศนคติ แนวความคิดเชิงสร้างสรรค์ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ได้เห็นถึงความสำคัญและประโยชน์ของโครงการ เพื่อส่งเสริมอาชีพด้านปศุสัตว์ให้เกษตรกรมีความมั่นคง เข้มแข็ง และยั่งยืน สืบต่อไป โดยมีนายพงษ์พันธ์ ธรรมมา รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธาน ณ โรงแรมนานาชาติ บางแสน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
#ครอบครัวปศุสัตว์ "ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง
26515
490210
490207
26554