"ตรวจติดตามโรงฆ่าสัตว์ตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2559 ครั้งที่ 1/2567"
*********************
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 
นายสมพล  ไวปัญญา ปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอดอนสัก ตรวจติดตามโรงฆ่าสัตว์ตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1/2567 ในพื้นที่ อ.ดอนสัก และ อ.กาญจนดิษฐ์ จำนวน 4 แห่ง คือ โรงฆ่าสัตว์ปากแพรก โรงฆ่าสัตว์ท่าอุแท โรงฆ่าสัตว์กาญจนดิษฐ์ และโรงฆ่าสัตว์ใหญ่เทพ 
#ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง
11
12
14