"ประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดสุราษฎร์ธานี  (ก.ช.ภ.จ.สฎ.) ครั้งที่  1/2567"
*************    
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567
นายสมพล  ไวปัญญา ปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นายปราโมทย์  นวลวิจิตร หน.กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ก.ช.ภ.จ.สฎ.) ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุมนางยวน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี (หลังใหม่) โดยมีนายนันธวัช เจริญวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธาน โดยมติที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านปศุสัตว์ มีโคตาย จำนวน 6 ตัว และกระบือตาย จำนวน 3 ตัว เกษตรกร 4 ราย วงเงินขอรับความช่วยเหลือ จำนวน 309,000 บาท
#ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง
1142983
1142984