งบทดลองประจำเดือน กันยายน 2566

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2566