งบทดลองประจำเดือน กันยายน 2565

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง เดือน กันยายน 2565