"ปศุสัตว์สุราษฎร์ธานีนิเทศและติดตามงาน แพะพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี"
==============
วันที่ 13 มีนาคม 2567 เวลา 13.00 น.
นายสมพล ไวปัญญา ปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยน.ส.มนัญญา สนแดง นายสัตวแพทยฺปฏิบัติการ ลงพื้นที่เพื่อนิเทศและติดตามงาน แพะพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี(แพะพันธุ์แบล็คเบงกอลและ ทรัพ ม.อ.1 : ลูกผสมพื้นเมืองใต้กับเเองโกลนูเบียนพันธุ์แท้) ณ ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ ค่ายวิภาวดีรังสิต (กรมทหารราบที่25) ร่วมกับ รศ.ดร.ไชยวรรณ วัฒนจันทร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(วิทยาเขตหาดใหญ่)และเจ้าหน้าที่มูลนิธิชัยพัฒนา ปัจจุบันมีแพะ รวม 19 ตัว เป็นแพะะพ่อพันธุ์ 3 ตัว และแพะแม่่พันธุ์ 7 ตัว
#ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง

1161070

1161071

1161072

1161074