"จัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ (ด้านปศุสัตว์) ครั้งที่ 14 ประจำปีงบประมาณ 2567
********************
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567
นายสมพล ไวปัญญา ปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงสระ จัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ (ด้านปศุสัตว์) ครั้งที่ 14 ประจำปีงบประมาณ 2567 เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรรายย่อยให้เติบโตอย่างยั่งยืน โดยการลดต้นทุนและเพิ่มรายได้ และส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้แนวทางการบรรลุเป้าหมายของเกษตรกรและของรัฐภายใต้โครงการฯ ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และชุดความรู้ในการจัดการ VRIO Model โดยมีเกษตรกรเข้ารับการอบรม จำนวน 16 ราย ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรเครือข่าย (ด้านปศุสัตว์) ของนายรัตตพล สุวรรณโชติ ตำบลเวียงสระ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
#ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง
123
122
124