“ร่วมอบรมโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ 2567”
******************
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567
นายสมพล ไวปัญญา ปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาวมนัญญา สนแดง นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ เข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาค และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรภาครัฐได้มีความรู้ความเข้าใจและดำเนินการตามกรอบการประเมิน ITA ได้อย่างถูกต้อง และเพื่อนำผลการประเมินมาพัฒนา รวมถึงเพื่อยกระดับผลการประเมิน ITA ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ให้ดียิ่งขึ้น โดยมีนายสุคนธ์ หนูภักดี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธาน ณ ห้องประชุมออร์คิด 1 โรงแรมนิภาการ์เด้น อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
#ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง
971981
971984
971986