สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

   - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2565

   - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2565

   - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2565

   - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2566

   - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566

   - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2566