สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกรมปศุสัตว์

     - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2564

     - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2564

     - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2565

     - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2565

     - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2565

     - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2565

     - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2565

     - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2565

     - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2565