ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ

แผนงานและงบประมาณโครงการสำคัญ ตามนโยบายกระทรวงปี66_สำนักงานปศุสัตว์