โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2566
วันที่  6 มิถุนายน 2566
นายบุญส่ง  รัตนพร  ปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพุนพิน ร่วมองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเตย ดำเนินโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สุนัขและแมว 950 ตัว
ในพื้นที่หมู่ที่ 1-7 ตำบลหัวเตย  อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

#ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง

35525

35524