โรคลัมปี-สกิน(Lumpy Skin Disease : LSD)

5.5โรคลมป สกน