366567936 1689971094803286 116371348835053056 n
"ร่วมประชุมขับเคลื่อนจัดตั้งตลาดนัดโค-กระบือ ในพื้นที่จังหวัดสุราษฏร์ธานี"
 วันที่ 8 สิงหาคม 2566
นายบุญส่ง   รัตนพร ปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ปศุสัตว์อำเภอไชยา และ ดร.โอภาส พิมพา หัวหน้าโครงการศูนย์นวัตกรรมฯ หัวหน้าส่วนราชการอำเภอไชยา, และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนได้เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนจัดตั้งตลาดนัดโค-กระบือ ในพื้นที่ อ.ไชยา จ.สุราษฏร์ธานี เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรสามารถจำหน่ายโค-กระบือ สร้างงานสร้างรายได้ในพื้นที่ ณ ห้องประชุมศูนย์นวัตกรรมการเกษตร ประมงและอาหารเพื่อสังคมมหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์ วิทยาเขต ทุ่งไสไชย อ.ไชยา โดยมีนายนันธวัช เจริญวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธาน
ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง#
366543919 1689970664803329 7980960445861309566 n
 
366549301 1689971154803280 535861342355250930 n