S 302784516

S 302784518

S 302784520

วันที่ 14 กรกฎาคม 2566
นายบุญส่ง รัตนพร ปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานีและสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี เข้าตรวจประเมินเพื่อรับรองสถานที่พักซากสัตว์เอกชน จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ บริษัท แพนฟู้ด จำกัด (สุราษฎร์ธานี) เลขที่ 33 หมู่ 5 ตำบลบางใบไม้  อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ทำด้วยใจ ทำให้ไว
ทำได้จริง