266576
1.หน่วยเคลื่อนที่ รับคำขอใบอนุญาตเป็นผู้ผ
266171
 
"ประชาสัมพันธ์การขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ผลิตฟาร์มสุกร ด้วยระบบ TAS-License ของหน่วยบริการเคลื่อนที่กรมปศุสัตว์"
       ด้วยกรมปศุสัตว์ ร่วมกับสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) มีแผนกิจกรรมการจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่รับคำขอใบอนุญาตเป็นผู้ผลิตสินค้าเกษตรตามมาตรฐานบังคับฟาร์มสุกร เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่เกษตรกรและผู้ประกอบการในการขออนุญาตผู้ผลิตสินค้าเกษตตามมาตรฐานบังคับ มกษ.๖๔๐๓ 
        ขอประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง/ตัวแทน/ผู้ประกอบการฟาร์มสุกร ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี มายื่นขอรับในอนุญาตฯ ด้วยระบบ TAS-License ของหน่วยบริการเคลื่อนที่กรมปศุสัตว์ ในวันพฤหัสบดี ที่ ๑๐ สิงหาคม  ๒๕๖๖  เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์เขต ๘  ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
#ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง