357431407 1671138530019876 3593989159899400378 n

358078578 1671138616686534 3415805712062484793 n

วันที่ 5 กรกฎาคม 2566
นายบุญส่ง รัตนพร ปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ปศุสัตว์อำเภอไชยา, อำเภอวิภาวดี เจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์เขต 8 ร่วมติดตามผลการดำเนินโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริฯ ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลองวาย ตำบลตะกุกเหนือ อำเภอวิภาวดี และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านยางโพรง ตำบลปากหมาก อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี ดร.อภิสิทธิ์ พึ่งพร ผู้อำนวยการโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นประธานในการติดตาม ได้รายงานผลการดำเนินโครงการด้านปศุสัตว์ และให้ข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อให้การดำเนินโครงการประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์
#ครอบครัวปศุสัตว์สุราษฎร์ธานี ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง