กิจกรรม 7

วันที่ 29 มิถุนายน 2566
นายบุญส่ง    รัตนพร  ปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี  มอบหมายให้สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงสระ ร่วมสำนักงานเกษตรอำเภอทำกิจกรรมกับกลุ่มวิสาหกิจการเลี้ยงโคขุนและขยายพันธุ์บ้านห้วยพ้อ  ในการเตรียมมูลโคเพื่อผลิตขี้วัวอัดเม็ด  ซึ่งนำไปใช้กับแปลงหญ้าของสมาชิกในกลุ่มและพัฒนาการตลาด  ณ ที่ทำการกลุ่มฯ  ต.ทุ่งหลวง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี
#ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง