ปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ขอเชิญชวนเกษตรกรขึ้นทะเบียนผู้เลี้ยงสุกร
ณ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่
ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 31 มกราคม 2565
1.เชญชวนขนทะเบยนผเลยงสกร