#พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานหญ้าอาหารสัตว์พระราชทาน
วันที่ 1 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น.
นายปราโมทย์  นวลวิจิตร หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี  พร้อมด้วยนางจิตรนภา  มั่นจิตร ปศุสัตว์อำเภอบ้านนาเดิม  และเจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สุราษฎร์ธานี  เดินทางลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงโค กระบือ ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ(อุทกภัย) พร้อมให้คำแนะนำการป้องกันโรคระบาดสัตว์ในช่วงฤดูฝน  ในโอกาสนี้ได้มอบหญ้าอาหารสัตว์พระราชทาน แก่เกษตรกร  ในพื้นที่ตำบลทรัพย์ทวี หมู่ที่ 1-5 และตำบลท่าเรือ หมู่ที่ 1-6  จำนวน  550 ฟ่อน (11,000 กิโลกรัม) โดยมีนายชาญวิทย์  สิรภักดี  นายอำเภอบ้านนาเดิม  นำเกษตรกรรับหญ้าพระราชทานอย่างพร้อมเพรียง ณ ศาลาประชาร่วมใจเทิดไท้องค์ราชัน  หมู่ที่ 1 ตำบลทรัพย์ทวี อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี  เกษตรกรจำนวน 72 ราย โค กระบือ จำนวน 1,028 ตัว
 
1
2
S 19972124
S 19972129