# ปศุสัตว์สุราษฎร์ธานี มอบหญ้าอาหารสัตว์พระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย #
      ***************
วันอังคารที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. นายเดชา  จิตรภิรมย์ ปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยนายปราโมทย์  นวลวิจิตร หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ฯ สนง.ปศจ.สฎ. นายรัตนะ  ช่วยเกิด ปศุสัตว์อำเภอพระแสง และจนท.และ นายธีรยุทธ รอดภัย ศูนย์วิจัยอาหารสัตว์สุราษฎร์ธานี  เดินทางลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ(น้ำท่วม) พร้อมกับให้คำแนะนำการป้องกันโรคระบาดสัตว์ในช่วงฤดูฝน ในโอกาสนี้ได้ทำการมอบหญ้าอาหารสัตว์พระราชทาน  โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แก่เกษตรกรในตำบลไทรขึง ตำบลไทรโสภาและตำบลอิปัน จำนวน ๗,๐๐๐ กิโลกรัม โดยกำนัน ผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยฯ นำเกษตรกร จำนวน ๙๒ ราย รับมอบหญ้าอาหารสัตว์พระราชทาน อย่างพร้อมเพรียง
 
382852
382853
382854
382856