mobile4

วันที่ 25 - 26 กรกฎาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์เขต 8 จัดดำเนินโครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา พระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพื้นที่อำเภอกาญจนดิษฐ์ โดยมีการออกหน่วยให้บริการดังนี้

 1. ออกหน่วยให้บริการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว

 2. ออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนและยาบำรุงแก่โค,กระบือ,แพะ,แกะ,สุกร

 3. จัดอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนในพื้นที่อำเภอกาญจนดิษฐ์

 4. จัดอบรมเสวนาเพื่อให้ความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์แก่เกษตรกรผู็เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่อำเภอกาญจนดิษฐ์

 5. มีการจัดนิทรรศการของหน่วยงานภายในกรมปศุสัตว์

mobile1

mobile2

mobile5

mobile

mobile7

mobile8