รองผวจ.สุราษฎร์ธานีเปิดโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

วันที่ 4 กรกฎาคม 2562  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี นาย ธีระ อนันตเสรีวิทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี "ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า" ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ปี 2560 - 2563 ประจำปีงบประมาณ 2562 ที่ทรงมีพระประสงค์ให้ประเทศไทยปลอดจากโรคพิษสุนัขบ้า โดยมีการดำเนินงานภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า ด้วยศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงมีความห่วงใยปัญหาโรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญของชาติ และทรงมีพระประสงค์ให้โรคดังกล่าวหมดไปจากประเทศไทย รัฐบาลจึงได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์โครงการสัตว์ปลอดโรค ภายในมหาวิทยาลัยเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี จังหวัดสุราษฎร์ธานีจัดโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าร่วมกับโครงการรักษ์สัตว์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.

1

2  3

5  7

8  4