370908632 6807220782633732 5373665767832552375 n
ตลาดขายโค
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับ อำเภอไชยา องค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น อบตฺ เทศบาลในพื้นที่ และศูนย์นวัตกรรมการเกษตรประมงและอาหารเพื่อสังคม ศูนย์นวัตกรรมการเกษตรและประมงเพื่อชุมชน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ - ทุ่งใสไช   ขอเชิญเกษตรกรนำโคเนื้อมาขาย เพื่อช่วยแก้ปัญหาการตลาดของเกษตรกร ในวันที่ 14 กันยายน 2566 โดยมีการประสานงานพ่อค้ามารับซื้อ ณ ทุ่งใสไช  เพื่อเกษตรกรรายย่อย…ในยามที่โคราคาไม่ดีและไม่มีพ่อค้า เรามองเห็นความลำบากของชาวบ้าน…โปรดแจ้ง ลงทะเบียนเพื่อทราบปริมาณโคที่อยากขาย