วันดื่มนมโลก 1 มิถุนายน

นมโรงเรยน

https://youtu.be/z4DYsMx2tg4