กรมปศุสัตว์พร้อมเครือข่ายสนองงานตามนโยบายโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ทำพื้นที่นำร่องปลอดโรคพิษสุนัขบ้าที่เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ฯ

สตวปลอดโรค

https://youtu.be/K0awW_5k0-E