new1

ผลงานทางวิชาการเรื่อง ''การศึกษาสภาพการผลิตและความต้องการส่งเสริมการเลี้ยงไก่พื้นเมืองของเกษตรกรในจังหวัดสุราษฎร์ธานี" โดยดนัยศักดิ์ เย็นใจ และศิรพงศ์ มาสำราญ