เชื้อโรคพิษสุนัขบ้าเมื่อเชื้อเข้าสู่ร่างกายของคนแล้วจะเกิดอาการภายในกี่วัน?5.1โรคพษสนขบา1