การเฝ้าระวังโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร(ASF)

วันที่ 19 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น.

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงสระ โดยนายวุฒิ  สว่างสุข ปศุสัตว์อำเภอเวียงสระ

ออกปฏิบัติงานเพื่อเก็บตัวอย่าง surface swab เพื่อเฝ้าระวังโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร  จากโรง ฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลเวียงสระ

การเฝาระวงโรคอหวาตแอฟรกาในสกร ASFเวยงสระ