การเฝ้าระวังโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร(ASF)

วันที่ 19 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น.

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี โดยนายภักดี  นนทชิต ปศุสัตว์อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี

พร้อมด้วยจ้างเหมาฯช่วยงานสัตวแพทย์  ดำเนินการเก็บตัวอย่าง surface swab เพื่อเฝ้าระวังโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรจากโรงฆ่าสุกรเทศบาลนครสุราษฎร์ฯ

การเฝาระวงโรคอหวาตแอฟรกาในสกร ASF