ประชาสัมพันธ์ ประมูลขายสิ่งปลูกสร้าง(บ้านพักสัตวแพทย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี) พร้อมรื้อถอน
 จำนวน 1 หลัง  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี