new

ผลงานวิชาการของนางสาวสมสมร เพชรแสง ตำแหน่งนายสัตวแพทย์ชำนาญการ กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แก้ไขตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงาน เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้น ประเภทวิชาการ ตำแหน่งนายสัตวแพทย์ ระดับชำนาญการ (ด้านบริการ) ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2563