new2ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ(ด้านคุณสมบัติส่วนบุคคล)new2